Skip to main content
Skip table of contents

Tình trạng tài sản (Equipment Status)

Tên màn hình (Screen Name)

Tình trạng tài sản (Equipment Status)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Quản lý tài sản – Cấu hình tài sản – Tình trạng tài sản

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ danh sách cấu hình tình trạng tài sản của cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các trường thông tin của tình trạng tài sản

 

  • Trạng thái tài sản: Tùy thuộc vào cấu hình trạng thái tài sản của cơ sở thường sẽ là Đang sử dụng hoặc Không sử dụng

  • Thứ tự: Thứ tự trạng thái tài sản khi hiển thị

  • Tình trạng tài sản: Thông thường sẽ có các trạng thái tài sản như Đang sử dung, chưa sử dụng, thanh lý..

  • Loại tình trạng: Sẵn sàng hoặc không sẵn sàng

  • Trạng thái chi tiết: Chi tiết trạng thái của tài sản

  • Mô tả: Mô tả chi tiết trạng thái của tài sản

III. Các chức năng chính

 

  • (1) Tạo mới 1 tình trạng tài sản: Khi cần tạo 1 trạng thái tài sản mới, người dùng sử dụng chức năng “Tạo” trên màn hình danh sách trạng thái tài sản, người dùng cần điền đầy đủ các trường thông tin có đánh dấu sao.

  • (2) Chỉnh sửa tình trạng tài sản: Có thể chỉnh sửa các trường thông tin tương tự ở bước tạo mới

  • (3) Xóa tình trạng tài sản: Khi 1 trạng thái nào không cần dùng tới thì người dùng có thể thao tác xóa

  • (4) Thêm mới trạng thái tài sản khi có sẵn tình trạng tài sản:

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.