Skip to main content
Skip table of contents

Message (Tin nhắn nội bộ)

Tên màn hình (Screen Name)

Tin nhắn nội bộ (Message)

Đường dẫn (Open Link)

 1. Log in - Front Office - Reservation - Nhấn chọn Conf No. - Trên màn hình Confirmation detail nhấn Messages

 2. Log in - Front Office - Reservation - Nhấn chọn Itinerary No - Trên màn hình Itinerary Detail nhấn “View Messages

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép người dùng tạo và gửi các tin nhắn nội bộ có cùng một chủ đề thành các nhóm có liên quan đến đặt phòng của khách

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các tin nhắn nội bộ:

 • Mã hành trình/IT No.: Mã hành trình. Nhấn để truy xuất tới màn hình Chi tiết hành trình (Itinerary Detail)

 • Ngày đến/Ngày đi của khách

 • Số phòng/Room: Số phòng của khách

 • Tình trạng đặt phòng/Status

 • Nội dung tin nhắn nội bộ

 • Nút chức năng:

  • Xóa: Xóa tin nhắn nội bộ

Thêm mới một tin nhắn nội bộ:

Nhấn “New” để thêm mới 1 tin nhắn nội bộ

 • Tiêu đề/Title: Tiêu đề của tin nhắn nội bộ

 • Nội dung/Message: Nội dung của tin nhắn nội bộ

 • Nút chức năng:

  • In/Print: In tin nhắn nội bộ

  • Gửi/Send: Gửi tin nhắn nội bộ vào nhóm

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.