Skip to main content
Skip table of contents

Đăng ký tài khoản

Tên màn hình (Screen Name)

Đăng ký

Đường dẫn (Open Link)

https://citravel.vn

Tổng quan (Summary)

Màn hình đăng ký tài khoản trên hệ thống đặt phòng dành cho khách hàng CiTravel

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Để đăng ký tài khoản trên hệ thống CiTravel, khách hàng chỉ cần thực hiện đơn giản theo các bước sau:

(1) Tại màn hình trang chủ, chọn “Đăng ký

(2) Nhập địa chỉ mail và mật khẩu, sau đó chọn Lưu để hoàn tất đăng ký tài khoản

(3) Sau khi thực hiện xong bước (2), hệ thống sẽ hiển thị thông báo đăng ký tài khoản thành công. Người dùng có thể chọn “Đăng nhập ngay” để đăng nhập vào hệ thống

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.