Skip to main content
Skip table of contents

Đăng nhập

Tên màn hình (Screen Name)

Đăng nhập

Đường dẫn (Open Link)

app.ciowner.com

Tổng quan (Summary)

Đăng nhập vào hệ thống CiOwner

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

(1) Các bước đăng nhập vào hệ thống CiOwner

  • Nhập thông tin tên đăng nhập

  • Nhập mật khẩu

  • Chọn Sign In

(2) Chọn “Remember Me” để hệ thống lưu lại thông tin đăng nhập khi người dùng đăng nhập vào hệ thống những lần tiếp theo

(3) Trong trường hợp người dùng quên mật khẩu, chọn “Forgot Password” sau đó nhập thông tin địa chỉ mail đăng ký để hệ thống gửi thông tin thay đổi mật khẩu về mail

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị danh sách các ứng dụng mà người dùng được phân quyền

Chuyển đổi ngôn ngữ: Trên màn hình giao diện của hệ thống, kích vào biểu tượng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.