Skip to main content
Skip table of contents

Đăng nhập - Login CiOwner

Tên màn hình (Screen Name)

Đăng nhập

Đường dẫn (Open Link)

IOS, CHPlay - CiOwner

Tổng quan (Summary)

Đăng nhập vào App CiOwner

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Các bước đăng nhập vào hệ thống CiOwner:

(1) Email

(2) Nhập mật khẩu

(3) Chọn Đăng nhập

(3) Chọn “Icon :faceicon: ” để app có thể dùng facid của điện thoại để login mà không cần nhập password

(4) Trong trường hợp người dùng quên mật khẩu, chọn “Quên mật khẩu” sau đó nhập thông tin địa chỉ mail đăng ký để hệ thống gửi thông tin thay đổi mật khẩu về mail.

Chọn “Gửi liên kết để đặt lại” để được cấp lại mật khẩu đăng nhập mới.

(5) Chọn Ngôn ngữ “Tiếng Việt” hoặc “Tiếng Anh”

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị danh sách các ứng dụng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.