Skip to main content
Skip table of contents

Bản mẫu

Tên màn hình (Screen Name)

Bản mẫu

Đường dẫn (Open Link)

https://app.ciowner.com/settings

Đăng nhập - Cài đặt - Cài đặt khách sạn- Bản mẫu

Tổng quan (Summary)

Cấu hình các mẫu giấy tờ của cơ sở lưu trú

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Có 4 loại biểu mẫu được cấu hình sẵn cho cơ sở, người dùng có thể vào chỉnh sửa các trường thông tin tùy ý, trong trường hợp người dùng cần sử dụng các biểu mẫu khác thì có thể liên hệ admin để được hỗ trợ

(1) Phiếu xác nhận đặt phòng dành cho chủ cơ sở lưu trú

(2) Phiếu xác nhận đặt phòng dành cho khách đặt phòng

(3) Phiếu xác nhận hủy đặt phòng dành cho chủ cơ sở lưu trú

(4) Phiếu xác nhận hủy đặt phòng dành cho khách đặt phòng

Để thao tác chỉnh sửa thông tin của 4 loại mẫu phiếu trên, người dùng chọn biểu tượng :chỉnh: để thực hiện

  • Chọn xem mặc định khi người dùng muốn giữ nguyên biểu mẫu hiện tại

  • Mục thông tin bao gồm mã và tên của biểu mẫu

  • Ở phần Nội dung, người dùng chọn mục “Cơ bản” để thực hiện điều chỉnh các trường thông tin bất kỳ sao cho phù hợp với nội dung mà cơ sở mong muốn

  • Chọn “Gửi email” để gửi biểu mẫu đã chỉnh sửa đến địa chỉ mail mà người dùng muốn gửi đi

  • Chọn mục Xem trước để xem các thay đổi mà người dùng mới chỉnh sửa ở phần Nội dung trước khi gửi email

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.