Skip to main content
Skip table of contents

Bảng Phòng

Tên màn hình (Screen Name)

Bảng phòng

Đường dẫn (Open Link)

IOS, CHPlay - CiOwner

Tổng quan (Summary)

Tìm kiếm và quản lý thông tin chi tiết của các đặt phòng đã phát sinh trong hệ thống, hiển thị thông tin các đặt phòng dưới dạng lưới, màu sắc trực quan thuận tiện cho người sử dụng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

(1) Tìm kiếm đặt phòng: Người dùng có thể tìm kiếm đặt phòng nhanh bằng cách nhập mã hành trình, mã xác nhận, số phòng..

(2) Trạng thái phòng:

Chọn từng trạng thái để kiểm tra được số lượng phòng tương ứng với từng trạng thái mà người dùng chọn

Xóa lọc bằng cách kích vào tình trạng phòng đó thêm 1 lần nữa để trả về toàn bộ các phòng

  • Trống: phòng không có khách lưu trú

  • Đang ở: phòng có khách đang lưu trú

  • Đặt trước: phòng sẽ có khách vào lưu trú

  • Phòng giờ: phòng khách đặt lưu trú theo giờ

  • Phòng ngày: phòng khách đặt lưu trú theo ngày

  • Phòng dơ: phòng dơ vfa không sãn sàng cho khách vào lưu trú

(3) Sơ đồ phòng và trạng thái phòng:

Click vào icon để chuyển trạng thái phòng: phòng sạch, phòng dơ, không khả dụng

  • Sạch: Phòng sạch, có thể gán phòng cho khách ở

  • Dơ: Phòng dơ, cần dọn phòng

  • Không khả dụng: phòng không được bán, cần sửa chữa hoặc giữ phòng cho khách

Lưu ý: Người dùng có thể vuốt màn hình xuống để làm mới màn hình sơ đồ phòng

Ngoài ra tại màn hình “Bảng Phòng” người dùng có thể tạo mới 1 đặt phòng bằng cách click vào phòng trống bất kì để tạo mới 1 đặt phòng tương ứng với thông tin của phòng được chọn

Hiển thị ra bảng thông tin tạo Đặt Phòng:

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.