Skip to main content
Skip table of contents

Báo cáo tổng hợp

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo tổng hợp

Đường dẫn (Open Link)

https://app.ciowner.com/dashboard-report

Đăng nhập - Báo cáo

Tổng quan (Summary)

Màn hình tổng hợp các báo cáo quản lý của cơ sở lưu trú như:

 • Hiệu suất khách sạn

 • Các nguồn doanh thu

 • Loại đặt phòng

 • Các loại dịch vụ

 • Báo cáo thu ngân

 • Báo cáo nguồn khách đặt phòng

 • Số khách theo quốc tịch

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Người dùng có thể chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo như xem dữ liệu báo cáo cho hôm nay, hôm qua, theo tuần, theo tháng hoặc có tùy chỉnh theo nhu cầu của người dùng

 • Hiệu suất khách sạn

  • (1) Người dùng có thể chọn xem dữ liệu báo cáo hiệu suất khách sạn theo dữ liệu Doanh thu hoặc Đặt phòng

  • (2) Rê chuột vào biểu đồ để xem chi tiết dữ liệu của từng giai đoạn

  • (3) Chọn khoảng thời gian xem báo cáo theo nhu cầu của người dùng

 • Các nguồn doanh thu

  • (1) Chọn xem nguồn doanh thu theo tiền phòng hoặc tiền dịch vụ hoặc xem cả 2 cùng lúc

  • (2) Rê chuột vào biểu đồ để xem chi tiết dữ liệu của từng giai đoạn

  • (3) Chọn khoảng thời gian xem báo cáo theo nhu cầu của người dùng

 • Loại đặt phòng

  • (1) Chọn xem báo cáo theo dữ liệu Phòng ngày/ Phòng giờ / Phòng tháng hoặc xem cùng lúc

  • (2) Rê chuột vào biểu đồ để xem chi tiết dữ liệu của từng giai đoạn

  • (3) Chọn khoảng thời gian xem báo cáo theo nhu cầu của người dùng

  • (4) Chọn “Quản lý đặt phòng” để xem chi tiết các thông tin đặt phòng

 • Các loại dịch vụ: Hiển thị toàn bộ số dịch vụ khách hàng đã sử dụng trong quá trình lưu trú. Chọn khoảng thời gian xem báo cáo theo nhu cầu của người dùng

 • Báo cáo thu ngân: Hiển thị dữ liệu các hình thức thanh toán của cơ sở lưu trú. Chọn khoảng thời gian xem báo cáo theo nhu cầu của người dùng

 • Báo cáo nguồn khách đặt phòng: Hiển thị số khách đặt phòng theo các kênh Direct, OTA, TA.. Chọn khoảng thời gian xem báo cáo theo nhu cầu của người dùng

 • Số khách theo Quốc tịch: Thể hiện số lượng khách theo quốc tịch trong khoảng thời gian mà người dùng chọn

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.