Skip to main content
Skip table of contents

Cá Nhân

Tên màn hình (Screen Name)

Cá Nhân

Đường dẫn (Open Link)

IOS, CHPlay - CiOwner

Tổng quan (Summary)

Cá Nhân

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

(1) Thông tin cá nhân:

  • Đổi ảnh đại diện

  • Tên

  • Họ

  • Email
    Chọn “Lưu” để lưu lại các thay đổi trong thông tin cá nhân của người dùng

(2) Cơ sở lưu trú của chủ khách sạn: chọn được tên khách mà chủ khách sạn sở hữu

(3) Thông báo:

Tại đây người dùng có thể kiểm tra được tất cả các thông tin”Đặt phòng” từ mới nhất

Khi chọn vào bất kì “Yêu cầu đặt phòng mới” sẽ hiển thị ra thông tin chi tiết của 1 “Đặt phòng”

(1) Thông tin khách: tại đây chủ khách sạn có thể chỉnh sửa thông tin của khách đặt phòng

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơiu sinh

Địa chỉ thường trú

SĐT

Email

Nghề nghiệp

CMND/CCCD

Loại khách

Quốc tịch

Ghi chú

Ảnh Chụp giấy tờ: chụp hình ảnh liên quan đến giấy tờ

(2) Thông tin tổng quan:

Mã hành trình

Mã xác nhận

Thời gian: tại đây có thể thay đổi thông tin đêm ở cho khách

Số khách

Loại Phòng

Số Phòng

Chọn “Gán” để phân phần cho khách lưu trú

Chọn “Đổi phòng” để bỏ gán hoặc đổi phòng cho khách lưu trú

(3) Thông tin khách chính:

Họ & Tên

CMND/CCCD

SĐT

Email

(4) Thông tin người đặt:

Họ & Tên

Email

SĐT

(5) Tình trạng thanh toán:

Tiền phòng

Chi phí khác

Giảm giá

Tổng hóa đơn

Đã trả trước

Tổng phải thu

(6) Yêu cầu của khách, Ghi chú

(7) Chat với khách đặt phòng:

(8) Nhận phòng:

  • Không thay đổi: để checkin khách vào lưu trú

  • Thay đổi: nếu muốn thay đổi thông tin bất kỳ trong 1 đặt phòng chọn nút này

  • Trở về: quay trở về màn hình đặt phòng chi tiết

  • Sau khi check-in cho khách màn hình đặt phòng chi tiết sẽ hiển thị thông tin “khách đang lưu trú”

(1) Thêm Giao Dịch: các giao dịch phát sinh trong quá trình lưu trú tại khách sạn có thêm thêm chi tiết tại đây để khách có thể thanh toán

(2) Trả Phòng:

Nếu không sử dụng thêm dịch vụ nào tại cơ sở lưu trú chọn “Cập Nhật”

Màn hình sẽ chuyển sang “Hóa Đơn Chi Tiết”

Chọn “Tiếp tục” để chuyển sang màn hình “Chọn phương thức thanh toán”

Chọn “Thanh Toán” để hoàn tất quy trình trả phòng:

(9) Hủy đặt phòng:

Chọn “Hủy Đặt Phòng” và “Xác Nhận” để hủy 1 đặt phòng

(4) Tin nhắn: hiển thị toàn bộ tin nhắn của khách hàng tại đây, chủ khách sạn có thể kiểm tra và thông tin đến khách hàng kịp thời

(5) Thiết lập Ứng dụng:

Đăng nhập với FaceID

Cài đặt thông báo

Ngôn Ngữ: Tiếng Anh - Tiếng Việt

Xóa bộ nhớ tạm

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.