Skip to main content
Skip table of contents

Các chức năng khác

Tên màn hình (Screen Name)

Các chức năng khác

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập - Đặt phòng - Chi tiết đặt phòng

Tổng quan (Summary)

Hiển thị các chức năng liên quan đến đặt phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Để thực hiện các chức năng bên dưới, người dùng cần vào chi tiết 1 đặt phòng có trên hệ thống

1.Thông tin khách

 • Thông tin khách chính: Chọn biểu tượng :edit: để thực hiện cập nhật các thông tin của khách chính như Tên đầy đủ, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, địa chỉ thường trú, số điện thoại, Email, nghề nghiệp, CMND/CCCD, loại khách, ghi chú và ảnh chụp giấy tờ

  • (1) Chọn :tạo_mới: để thêm hình ảnh chụp giấy tờ tùy thân của khách

  • Sau đó chọn “Tải lên” để lưu thông tin hình ảnh giấy tờ tùy thân của khách

 • Thông tin khách phụ: Chọn “ Thêm khách ở” để bổ sung thông tin cho khách phụ

  • Nhập các thông tin tương tự như nhập thông tin cho khách chính

  • Sau đó chọn “Lưu lại” để lưu thông tin

2. Quản lý hình ảnh: Chức năng này thường được sử dụng cho các đặt phòng lưu trú theo tháng, người dùng sẽ cập nhật hình ảnh phòng khách lưu trú trước khi khách nhận phòng để lưu lại hình ảnh ban đầu của phòng, tránh trường hợp khách hàng lưu trú trong thời gian dài sẽ làm mất hoặc hư hỏng đồ đạc trong quá trình lưu trú.

 • Chọn biểu tượng :tạo_mới: để thực hiện thêm hình ảnh vào phần quản lý hình ảnh của đặt phòng

3. Lịch sử giao dịch

(1) Chọn lịch sử giao dịch để xem toàn bộ các giao dịch của đặt phòng trong thời gian lưu trú

(2) Xem số dư trong kỳ: Chọn vào biểu tượng:chi_tiết: để xem chi tiết số dư của đặt phòng trong toàn thời gian lưu trú

(3) Xem số dư tính tới hôm nay: Chọn vào biểu tượng:chi_tiết: để xem chi tiết số dư của đặt phòng tính tới hôm nay

(4) Xem lịch sự giao dịch theo 2 cách

 • Toàn bộ: Chọn để xem chi tiết các lịch sử giao dịch

 • Theo nhóm: Chọn để gom nhóm các khoản giao dịch

(5) In hóa đơn

 • (1) Chọn thời gian lưu trú cần xuất hóa đơn

 • (2) Chọn in hóa đơn hiển thị toàn bộ các giao dịch hoặc gom theo nhóm

 • (3) Chọn nhóm hóa đơn theo ngày hoặc tháng

 • (4) Người dùng có thể điều chỉnh các trường thông tin trên hóa đơn

 • (5) Chọn để thực hiện in hóa đơn

4. Lịch sử hoạt động

5. In phiếu đặt phòng

(1) Người dùng có thể chọn in phiếu đặt phòng theo mã hành trình hoặc theo đặt phòng

(2) Người dùng có thể chỉnh sửa hoặc thêm bớt các trường thông tin nếu cần

(3) Chọn biểu tượng :in: để in phiếu đặt phòng

6. Xuất hóa đơn: Tương tự các thông tin ở mục (5) in hóa đơn của phần Lịch sử giao dịch

 • (1) Chọn thời gian lưu trú cần xuất hóa đơn

 • (2) Chọn in hóa đơn hiển thị toàn bộ các giao dịch hoặc gom theo nhóm

 • (3) Chọn nhóm hóa đơn theo ngày hoặc tháng

 • (4) Người dùng có thể điều chỉnh các trường thông tin trên hóa đơn

 • (5) Chọn để thực hiện in hóa đơn

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.