Skip to main content
Skip table of contents

Cấu hình kênh bán

Tên màn hình (Screen Name)

Cấu hình kênh bán

Đường dẫn (Open Link)

https://app.ciowner.com/rate-plan

Đăng nhập - Cài đặt - Giá bán - Cấu hình kênh bán

Tổng quan (Summary)

Cấu hình các kênh bán của cơ sở lưu trú

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

(1) Bật kênh bán cần cấu hình

Thực hiện cấu hình các thông tin liên kết với kênh bán

(2) Loại phòng: Nhập các thông tin loại phòng trên kênh đặt phòng trực tuyến (OTA) tương tứng với thông tin tại khách sạn

(3) Loại giá: Nhập các thông tin về loại giá trên kênh đặt phòng trực tuyến (OTA) tương ứng với loại giá tại khách sạn

(4) Phòng - Giá: Chọn loại giá tương tứng với loại phòng sau đó nhập các thông tin liên quan trên kênh đặt phòng trực tuyến (OTA)

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.