Skip to main content
Skip table of contents

Chính sách hủy

Tên màn hình (Screen Name)

Chính sách hủy

Đường dẫn (Open Link)

https://app.ciowner.com/cancel-policy

Đăng nhập - Cài đặt - Giá bán - Chính sách hủy

Tổng quan (Summary)

Màn hình danh mục và tạo mới các chính sách được áp dụng tại cơ sở lưu trú

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

(1) Tìm kiếm: Người dùng có thể tìm kiếm các chính sách hủy theo tên

(2) Tạo mới chính sách hủy: Chọn “Tạo mới” để thực hiện

  • (1) Nhập tên chính sách hủy cần tạo

  • (2) Nhập thứ tự hiển thị của chính sách cần tạo

  • (3) Nhập mô tả chi tiết về chính sách hủy

  • (4) Bật thanh trạng thái nếu chính sách này miễn phí hủy phòng mà không cần điều kiện gì

  • (5) Hệ thống sẽ cấu hình sẵn các điều kiện, người dùng chọn vào phần :chọn: để chọn các điều kiện, ví dụ

  • (6) Chọn “Lưu” để hoàn tất tạo chính sách hủy

(3) Xem thông tin chi tiết: Chọn biểu tượng :chỉnh: để xem thông tin chi tiết về chính sách hủy

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.