Skip to main content
Skip table of contents

Chính sách ràng buộc

Tên màn hình (Screen Name)

Chính sách ràng buộc

Đường dẫn (Open Link)

https://app.ciowner.com/restriction

Đăng nhập - Cài đặt - Giá bán - Chính sách ràng buộc

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép thiết lập giới hạn theo cơ sở lưu trú, theo loại phòng, loại giá hoặc kênh bán

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

1.Các loại ràng buộc

 • Đóng: Thiết lập cơ sở lưu trú/ Loại phòng/ Loại giá/ Kênh bán không được phép bán trong khoảng thời gian cụ thể

 • Mở bán: Mở bán lại cho cơ sở lưu trú/ Loại phòng/ Loại giá/ Kênh bán đã đóng trước đó. Thông thường, loại phòng/ loại giá luôn được mở bán cho tất cả các ngày

 • Đêm ở tối thiểu: số đêm ở tối thiểu cần đặt khi đặt phòng vào ngày này.

 • Đêm ở tối đa: số đêm ở tối đa cần đặt khi đặt phòng vào ngày này.

 • Đặt trước tối thiểu: số ngày đặt trước tối thiểu từ ngày nhận phòng.

 • Đặt trước tối đa: số ngày đặt trước tối đa từ ngày nhận phòng.

 • Chính sách hủy: ràng buộc chính sách hủy phòng nếu đặt phòng vào ngày này.

2. Các cấp độ ràng buộc

 • Toàn bộ cơ sở: Thiết lập ràng buộc trên tất cả các loại phòng, loại giá và kênh bán của cơ sở

 • Loại phòng: Thiết lập ràng buộc chỉ trên các loại phòng cần giới hạn

 • Loại giá: Thiết lập ràng buộc chỉ trên các loại giá cần giới hạn

 • Phòng - giá: Thiết lập ràng buộc cụ thể trên loại phòng nào tương ứng với loại giá nào cần giới hạn

 • Kênh bán: Thiết lập ràng buộc cho kênh bán cần giới hạn

3. Cách tạo ràng buộc

(1) Tại màn hình Chính sách ràng buộc, chọn “Chỉnh sửa”

(2) Chọn loại ràng buộc cần thiết lập. Lưu ý, các loại ràng buộc liên quan đến ngày như số đêm ở tối thiểu/ đêm ở tối đa/ đặt trước tối thiểu/ đặt trước tối đa.. cần phải nhập giá trị số ngày/đêm để thực hiện ràng buộc

(3) Chọn biểu tượng :thời_gian: để chọn khoảng thời gian cần thực hiện ràng buộc

(4) Chọn cụ thể các thứ ngày áp dụng ràng buộc trong khoảng thời gian đã chọn ở bước (3)

(5) Chọn cấp độ ràng buộc: áp dụng loại ràng buộc trên cho cấp độ nào

(6) Chọn “Lưu” để hoàn tất cấu hình ràng buộc

Ngoài ra, người dùng còn có thể tạo nhanh ràng buộc theo cách sau

(1) Xác định trước Loại phòng/ Loại giá/ Kênh bán cần thực hiện ràng buộc, chọn loại ràng buộc cần thực hiện sau đó chọn biểu tượng :edit: để chỉnh ràng buộc nhanh

(2) Khi người dùng chọn điều chỉnh ràng buộc cho Đêm ở tối thiểu thì cần nhập số đêm ở tối thiểu được giới hạn, tương tự với các loại ràng buộc khác thì ở bước này cũng cần phải nhập giá trị cần ràng buộc.

(3) Chọn biểu tượng :thời_gian: để chọn khoảng thời gian cần thực hiện ràng buộc

(4) Chọn cụ thể các thứ ngày áp dụng ràng buộc trong khoảng thời gian đã chọn ở bước (3)

(5) Chọn “Lưu lại” để hoàn tất tạo ràng buộc nhanh

Khi cần xóa ràng buộc, người dùng chọn biểu tượng :xóa: ngay cuối loại ràng buộc

4. Quản lý và theo dõi các ràng buộc

 • Sau khi ràng buộc được tạo hệ thống sẽ hiển thị thông tin dựa vào màu sắc người dùng có thể nhận biết được loại ràng buộc nào đang được thiết lập cho ngày đó, chú thích màu sắc tượng trưng cho mỗi restriction được ghi chú ở góc trái cuối trang.

 • Nếu trong cùng 1 ngày có nhiều restriction được áp dụng thì sẽ hiển thị “*” tương ứng với ngày đó.

 • Trường hợp tạo ràng buộc cho toàn cơ sở lưu trú

 • Trường hợp tạo ràng buộc theo loai phòng

 • Trường hợp tạo ràng buộc theo loại giá

 • Trường hợp tạo ràng buộc theo Kênh bán

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.