Skip to main content
Skip table of contents

Du Lịch

Tên màn hình (Screen Name)

Du Lịch

Đường dẫn (Open Link)

IOS, CHPlay - CiTravel

Tổng quan (Summary)

Thông tin Du Lịch trong App CiTravel

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

(1) Tìm kiếm điểm đến hoặc khách sạn: nhập thông tin nơi bạn cần đến hoặc khách sạn để nhận được các gợi ý liên quan đến thông tin cần tìm kiếm

(2) Bạn dự định đi đâu: Gợi ý những địa danh, thành phố, khách sạn nổi trội cho người dùng tham khảo và chọn lựa.

(3) Khám phá: Thông tin gợi ý các khách sạn và gợi ý giá tương ứng với khách sạn được gợi ý

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.