Skip to main content
Skip table of contents

Hành trình

Tên màn hình (Screen Name)

Hành Trình

Đường dẫn (Open Link)

IOS, CHPlay - CiTravel

Tổng quan (Summary)

Thông tin Hành Trình trong App CiTravel

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

(1) Đồng bộ đặt phòng:

Dùng mã QR hoặc mã hành trình và số điện thoại đặt phòng để đồng bộ đặt phòng

(2) Nhập mã hành trình: để tìm kiếm thông tin đặt phòng của bạn.

(3) Quản lý thông tin hành trình:

Sắp tới: các đặt phòng sẽ đến trong hôm nay

Quá khứ: các đặt phòng trong quá khứ

Đã hủy: các đặt phòng đã hủy

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.