Skip to main content
Skip table of contents

Hồ Sơ

Tên màn hình (Screen Name)

Hồ Sơ

Đường dẫn (Open Link)

IOS, CHPlay - CiTravel

Tổng quan (Summary)

Hồ Sơ Khách Hàng trong App CiTravel

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

(1) Thông tin hồ hơ Khách hàng: tên, email, hình ảnh.

(2) Thông tin cá nhân:

Tên và tên đệm

Họ

Ngày sinh

Số điện thoại

Email

Thay đổi avartar

(3) Thay đổi mật khẩu: để đổi mật khẩu trong trường hợp nếu cần thay đổi

(4) Ngôn Ngữ: App hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh

(5) Về CiTravel: Thông tin về CiTravel

(6) Cho phép đăng nhập bằng Face ID: hệ thống sẽ lấy thông tin faceid được set up sẵn

(7) Liên kết tài khoản:

  • Apple

  • Google

  • Facebook

(8) Đăng xuất

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.