Skip to main content
Skip table of contents

Hồ sơ khách

Tên màn hình (Screen Name)

Hồ sơ khách

Đường dẫn (Open Link)

https://app.ciowner.com/profile-admin

Đăng nhập - Hồ sơ khách

Tổng quan (Summary)

Quản lý toàn bộ thông tin hồ sơ khách hàng của cơ sở lưu trú

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

1.Điều kiện tìm kiếm hồ sơ khách: Người dùng có thể tìm kiếm thông tin hồ sơ khách lưu trú theo các trường thông tin bên dưới

  • Tên

  • Số điện thoại

  • Email

  • Số giấy tờ tùy thân (CMND/ CCCD)

2. Chi tiết hồ sơ khách

(1) Tại màn hình Hồ sơ khách, chọn vào biểu tượng :chi_tiết: để xem chi tiết thông hồ sơ của khách

(2) Người dùng có thể chỉnh sửa các trường thông tin ở phần thông tin khách

(3) Xem lại lịch sử lưu trú của khách, nhấp vào mã hành trình để xem chi tiết lịch sử đặt phòng của khách

3. Khai báo lưu trú: Các bước tạo khai báo lưu trú cho khách:

(1) Chọn “Khai báo lưu trú”

(2) Lọc hoặc tìm kiếm các trường thông tin liên quan đến đặt phòng cần tạo khai báo lưu trú

(3) Chọn các đặt phòng cần in khai báo lưu trú

(4) Chọn “Tải về” để xem trước thông tin khai báo lưu trú

(5) Chọn biểu tượng :tải_xuống: để lưu file khai báo lưu trú hoặc chọn biểu tượng :in: để in phiếu khai báo lưu trú

4. Tạo mới khách: Người dùng thực hiện chức năng tạo mới khách để tạo mới hồ sơ khách lưu trú trên hệ thống. Thực hiện tạo mới hồ sơ khách theo các bước sau:

(1) Chọn “Tạo mới khách” để thực hiện

(2) Nhập đầy đủ các trường thông tin cần thiết

(3) Chọn :tạo_mới: để bổ sung ảnh chụp giấy tờ tùy thân

(4) Chọn “Lưu lai” để hoàn tất tạo mới hồ sơ cho khách

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.