Skip to main content
Skip table of contents

Hóa đơn điện tử

Tên màn hình (Screen Name)

Hóa đơn điện tử

Đường dẫn (Open Link)

https://app.ciowner.com/e-invoice

Đăng nhập - Cài đặt - Kế toán - Hóa đơn điện tử

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ các thông tin hóa đơn điện tử của cơ sở lưu trú

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

(1) Điều kiện lọc và tìm kiếm thông tin hóa đơn điện tử

 • Tìm kiếm: Người dùng có thể tìm kiếm hóa đơn điện tử theo thông tin mã hóa đơn, thông tin khách hàng

 • Mã số thuế của khách: Nhập mã số thuế của khách để tìm kiếm

 • Chọn phạm vi ngày xuất hóa đơn để thực hiện tìm kiếm nhanh chóng hơn

(2) Các trường thông tin

 • #: Số thứ tự các hóa đơn điện tử

 • Mã HĐ: Mã hóa đơn điện tử

 • Người mua: Hiển thị thông tin người mua trên hóa đơn điện tử

 • Thông tin khách hàng: Hiển thị thông tin khách hàng trên hóa đơn điện tử

 • Thông tin hóa đơn: Hiển thị thông tin hóa đơn trên hóa đơn điện tử

 • Tổng: Hiển thị tổng số tiền xuất hóa đơn

 • Ngày xuất hóa đơn: Hiển thị ngày xuất hóa đơn trên hóa đơn điện tử

 • Chi tiết: Chọn biểu tượng :chi_tiết: để xem chi tiết hóa đơn điện tử

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.