Skip to main content
Skip table of contents

Lịch sử giao dịch

Tên màn hình (Screen Name)

Lịch sử giao dịch

Đường dẫn (Open Link)

https://app.ciowner.com/payment-history

Đăng nhập - Cài đặt - Kế toán - Lịch sử giao dịch

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ các giao dịch tại cơ sở lưu trú

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

(1) Tìm kiếm: Người dùng có thể tìm kiếm lịch sử giao dịch bằng Mã hành trình, Mã xác nhận, Tên khách..

(2) Điều kiện lọc: Người dùng có thể lọc theo trạng thái lưu trú, trạng thái xử lý và khoảng thời gian lưu trú để tìm kiếm lịch sử giao dịch

(3) Tải về: Người dùng chọn “Tải về” để thực hiện tải danh sách lịch sử giao dịch theo định dang Excel

(4) Xem chi tiết lịch sử thanh toán: Ở các giao dịch có trạng thái Đã thanh toán, người dùng có thể chọn biểu tượng :thả: để xem chi tiết thời gian thanh toán

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.