Skip to main content
Skip table of contents

Liên hệ

Tên màn hình (Screen Name)

Liên hệ

Đường dẫn (Open Link)

https://app.ciowner.com/settings

Đăng nhập - Cài đặt - Cài đặt khách sạn- Liên hệ

Tổng quan (Summary)

Cấu hình các thông tin liên hệ của cơ sở lưu trú

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Các thông tin liên hệ cần được cập nhật thông tin đầy đủ, khi cấu hình các thông tin này, hệ thống sẽ đồng bộ thông tin liên hệ của cơ sở lên các trang đặt phòng

  • Email

  • Fax

  • Số điện thoại khách sạn

  • Số điện thoại

  • Website

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.