Skip to main content
Skip table of contents

Loại phòng

Tên màn hình (Screen Name)

Loại phòng

Đường dẫn (Open Link)

https://app.ciowner.com/settings

Đăng nhập - Cài đặt - Cài đặt khách sạn- Loại phòng

Tổng quan (Summary)

Cấu hình các loại phòng hiện có của cơ sở lưu trú

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 1. Tạo loại phòng: Được sử dụng khi người dùng cần bổ sung thêm loại phòng mới cho cơ sở lưu trú

(1) Nhập các thông tin cần thiết để tạo loại phòng mới

 • Tên loại phòng: Nhập tên loại phòng mới

 • Mã loại phòng: Nhập mã loại phòng

 • Thứ tự: Thứ tự loại phòng sẽ hiển thị trên các kênh bán phòng

 • Diện tích: Diện tích phòng

 • Số lượng ở mặc định: Số lượng khách ở mặc đinh của loại phòng này

 • Số lượng ở tối đa: Số lượng khách tối đa có thể ở loại phòng này

 • Người lớn tối đa: Số người lớn tối đa có thể ở loại phòng này

 • Trẻ em tối đa: Số trẻ em tối đa có thể ở loại phòng này

 • Số giường: số giường được set up trong loại phòng này

 • Số phòng: Tổng cộng có bao nhiêu phòng thuộc loại phòng này

(2) Bật/ Tắt thanh trạng thái để bật/ tắt bán loại phòng này

(3) Phần nhập mô tả có thể nhập bằng tiếng Việt và tiếng Anh

(4) Chọn biểu tượng :tạo_mới: để tải lên hình ảnh loại phòng được tạo mới

(5) Chọn “Lưu” để hoàn tất tạo mới loại phòng

2. Tính lại số phòng: Trong trường hợp người dùng thực hiện thay đổi số lượng phòng của từng loại phòng, thì tính năng thay đổi số phòng sẽ giúp người dùng tính lại số phòng theo thứ tự 1 cách nhanh chóng

3. Các chức năng chính có trong 1 loại phòng

 • (1) Xóa: Chọn biểu tượng :xóa: để thực hiện xóa loại phòng và các phòng có trong loại phòng đó

 • (2) Tạo phòng nhanh: Chọn biểu tượng :tạo_phòng_nhanh: để thực hiện tạo phòng nhanh

  • Người dùng chỉ cần nhập số lượng phòng muốn tạo thêm, khi chọn “Tạo mới” hệ thống sẽ tự động sinh ra các số phòng tương tưng với số lượng phòng vừa nhập

 • (3) Đồng bộ phòng: Chọn biểu tượng :đồng_bộ: để thực hiện đồng bộ phòng khi có sự thay đổi liên quan đến loại phòng

 • (4) Tạo phòng: Chọn biểu tượng :tạo_mới: để tạo mới số phòng

  • Nhập thông tin số phòng

  • Bật/ Tắt thanh trạng thái để Bật/ tắt phòng này trên các kênh bán phòng

  • Chọn loại phòng

  • Nhập số tầng của phòng

 • (5) Cập nhật loại phòng: Chọn cập nhật để chỉnh sửa các thông tin loại phòng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.