Skip to main content
Skip table of contents

Màn hình Đặt phòng

Tên màn hình (Screen Name)

Đặt phòng

Đường dẫn (Open Link)

https://app.ciowner.com/reservation

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ danh sách đặt phòng đã phát sinh trong hệ thống và chia chi tiết theo các thông tin tình trạng:

 1. Tất cả: Bao gồm toàn bộ tất cả các đặt phòng được lọc theo ngày đến

 2. Sắp đến: Các đặt phòng dự kiến đến trong phạm vi ngày được chọn.

 3. Đang ở: Các đặt phòng đang lưu trú.

 4. Đã trả phòng: Các đặt phòng đã trả phòng trong phạm vi ngày được chọn.

 5. Đã huỷ: Các đặt phòng đã huỷ trong phạm vi ngày được chọn.

 6. Chờ xác nhận: Các đặt phòng chưa xác nhận thông tin

 7. Khách không đến: Các đặt phòng đã đặt nhưng không đến

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Điều kiện lọc:

 • Người dùng có tìm kiếm đặt phòng theo tên khách, số phòng, mã xác nhận, mã hành trình..

 • Lọc theo loại phòng: theo giờ, theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng

 • Lọc theo trạng thái: Sắp đến, đang ở, đã trả phòng hoặc đã hủy..

 • Lọc theo tình trạng thanh toán: Đã thanh toán hay chưa thanh toán

 • Lọc theo ngày đến: Chọn phạm vi ngày đến mà người dùng cần tìm kiếm đặt phòng

 • Lọc theo ngày đi: Chọn phạm vi ngày đi mà người dùng cần tìm kiếm đặt phòng

Màn hình toàn bộ đặt phòng

(1) Thêm/ bớt các trường thông tin hiển thị ở màn hình đặt phòng

 • Chọn tìm kiếm để tìm kiếm các trường thông tin hiển thị trên màn hình đặt phòng

 • Tích chọn các trường thông tin cần hiển thị hoặc tích bỏ chọn hiển thị các trường thông tin đó

(2) Nội dung các trường thông tin trên màn hình đặt phòng

 • #: Số thứ tự các đặt phòng

 • Mã hành trình: Mã hành trình của khách lưu trú

 • Mã xác nhận: Mã xác nhận đặt phòng của khách lưu trú

 • Tên khách: tên của khách lưu trú

 • Người: số khách lưu trú của từng đặt phòng.

 • Loại: Loại dịch vụ theo phòng theo giờ hoặc phòng theo ngày

 • Loại phòng: Chi tiết loại phòng mà khách đặt

 • Số phòng: Số phòng của các đặt phòng, các đặt phòng bị trống thông tin này cần người dùng gán phòng vào

 • Ngày đến: ngày khách nhận phòng.

 • Ngày đi: ngày khách trả phòng.

 • Yêu cầu của khách: Hiển thị các yêu cầu đặt biệt của khách lưu trú

 • Nguồn: Nguồn khách hàng đặt phòng

 • Tiền tệ: đơn vị tiền tệ được thanh toán

 • Tổng tiền: Tổng số tiền bán phòng

 • Khách thanh toán: Tổng số tiền khách hàng phải thanh toán

 • Hoa hồng: Số tiền phải trả cho các kênh bán phòng

 • Giảm giá (Mã KM): Mã khuyến mãi, giảm giá nếu có

 • Giảm giá tại KS: Số tiền khách hàng được giảm giá tại khách sạn nếu có

 • Tips: Số tiền khách hàng tip cho nhân viên khách sạn

 • Trạng thái: Trạng thái xác nhận đặt phòng

 • Tình trạng thanh toán: Hiển thị thông tin tình trạng thanh toán của đặt phòng

 • Chi tiết: Chọn xem chi tiết thông tin đặt phòng của từng đặt phòng

(3) Số dòng mỗi trang: Chọn xem số dòng mỗi trang theo 5/ 10/ 20 hoặc 50 dòng trên mỗi trang

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.