Skip to main content
Skip table of contents

Màn hình Đặt phòng - CiOwner

Tên màn hình (Screen Name)

Đặt phòng

Đường dẫn (Open Link)

IOS, CHPlay - CiOwner

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ danh sách đặt phòng đã phát sinh trong hệ thống và chia chi tiết theo các thông tin tình trạng:

 1. Sắp đến: Các đặt phòng dự kiến đến trong phạm vi ngày được chọn.

 2. Lưu trú: Các đặt phòng đang lưu trú.

 3. Trả phòng: Các đặt phòng đã trả phòng trong phạm vi ngày được chọn.

 4. Đã huỷ: Các đặt phòng đã huỷ trong phạm vi ngày được chọn.

 5. Đã thanh toán: Các đặt phòng đã thanh toán

 6. Chưa thanh toán: Các đặt phòng chưa thanh toán

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Điều kiện lọc:

 • Người dùng có tìm kiếm đặt phòng theo tên khách, số phòng, mã xác nhận, mã hành trình..

 • Lọc theo ngày: Chọn phạm vi ngày mà người dùng cần tìm kiếm đặt phòng.

Nội dung các trường thông tin trên màn hình đặt phòng

 • Mã hành trình: Mã hành trình của khách lưu trú.

 • Mã xác nhận: Mã xác nhận đặt phòng của khách lưu trú.

 • Thời gian: ngày đến và ngày đi.

 • Số khách: số lượng khách ở trong 1 phòng.

 • Loại phòng: Chi tiết loại phòng mà khách đặt.

 • Số phòng: Số phòng của các đặt phòng, các đặt phòng bị trống thông tin này cần người dùng gán phòng vào.
  * Thông tin khách chính:

 • Họ và tên: tên của khách lưu trú

 • CMND/CCCD

 • SĐT

 • Email
  * Thông tin người đặt:

 • Họ & Tên: tên của người đặt booking.

 • Email

 • SĐT

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.