Skip to main content
Skip table of contents

Người dùng

Tên màn hình (Screen Name)

Người dùng

Đường dẫn (Open Link)

https://app.ciowner.com/settings

Đăng nhập - Cài đặt - Cài đặt khách sạn - Người dùng

Tổng quan (Summary)

Tạo tài khoản và phân quyền cho người dùng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

(1) Tạo người dùng: Chọn để thực hiện tạo tài khoản cho người dùng

  • Cần nhập đầy đủ tên đăng nhập, Email và số điện thoại của tài khoản, sau khi “Lưu” thông tin → hệ thống sẽ hiển thị màn hình phân quyền

  • Chọn nhóm quyền cần phân quyền cho tài khoản

(2) Bật/Tắt thanh trạng thái để Mở/ Khóa tài khoản

(3) Phân quyền: Chọn biểu tượng :edit: để thực hiện chỉnh sửa lại phân quyền cho tài khoản

Lưu ý (Remarks)

  • Hiện tại hệ thống đang cấu hình mặc định 3 nhóm quyền, người dùng nếu có nhu cầu mở thêm nhóm quyền vui lòng liên hệ quản trị viên

  • Chỉ có duy nhất 1 tài khoản của chủ cơ sở lưu trú có quyền Chủ, có đầy đủ bộ các chức năng trên hệ thống

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.