Skip to main content
Skip table of contents

Đối soát đặt phòng

Tên màn hình (Screen Name)

Đối soát đặt phòng

Đường dẫn (Open Link)

https://app.ciowner.com/reconciliation

Đăng nhập - Cài đặt - Kế toán - Đối soát đặt phòng

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ các thông tin đối soát đặt phòng giữa cơ sở lưu trú và hệ thống CiTravel

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

(0) Chọn chu kỳ đối soát theo tháng cần xem

(1) Số giao dịch thanh toán hoa hồng: hiển thị số giao dịch thanh toán hoa hồng cho đối tác trong chu kỳ đối soát

(2) Doanh thu tính hoa hồng: Tổng số doanh thu của cơ sở lưu trú tính hoa hồng cho đối tác

(3) Tổng tiền tiền hoa hồng: Tổng tiền hoa hồng dựa theo doanh thu tính hoa hồng

(4) Thanh toán cho khách sạn: Số tiền đối tác cần thanh toán cho cơ sở lưu trú

(5) Chọn các tình trạng đối soát cần xem

(6) Lọc xem theo phương thức thanh toán: Trực tuyến/ Trả tại khách sạn

(7) Chọn xem theo các tình trạng đối soát: Chờ xử lý/ Chờ thanh toán/ Thành công/ Thất bại/ Đã thanh toán/ Không xử lý

(8) Tìm kiếm các đặt phòng theo các thông tin như Tên khách, mã xác nhận..

(9) Chọn biểu tượng :chi_tiết: để xem chi tiết thông tin đặt phòng

(10) Chọn biểu tượng:xác_nhận: để thao tác xác nhận đối soát đặt phòng đó với phía đối tác

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.