Skip to main content
Skip table of contents

Quản lý dịch vụ

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý dịch vụ

Đường dẫn (Open Link)

https://app.ciowner.com/settings

Đăng nhập - Cài đặt - Cài đặt khách sạn- Quản lý dịch vụ

Tổng quan (Summary)

Cấu hình các dịch vụ được bán cho khách của cơ sở lưu trú

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

(1) Tìm kiếm: Người dùng có thể tìm kiếm theo tên dịch vụ

(2) Lọc theo nhóm dịch vụ: Người dùng có thể tìm kiếm dịch vụ bằng cách lọc nhóm dịch vụ chứa dịch vụ đó

(3) Tạo mới 1 dịch vụ:

 • (1) Chọn để cập nhật hình ảnh liên quan đến dịch vụ cần tạo mới

 • (2) Nhập các trường thông tin được yêu cầu như Tên dịch vụ, Giá, Chi phí, nhóm dịch vụ, đơn vị tính

  • Giá: Giá bán cho khách

  • Chi phí: Giá gốc của dịch vụ

 • (3) Các trường thông tin Nhóm dịch vụ và Đơn vị khi chưa được tạo mới, người dùng có thể tạo trực tiếp bằng cách

  • (1) Nhập tên nhóm dịch vụ/ Đơn vị cần tạo mới

  • (2) Chọn tạo mới để lưu thông tin

 • Cuối cùng, chọn “Tạo mới” để thêm dịch vụ

(4) Chỉnh sửa nhóm dịch vụ: Chọn :edit: để thay đổi tên nhóm dịch vụ

(5) Điều chỉnh số lượng tồn kho của dịch vụ: Chọn biểu tượng :thêm:để thực hiện điều chỉnh số lượng tồn kho

 • Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ lịch sử nhập kho của dịch vụ tại màn hình bên trên

 • (1) Nhập số lượng tồn kho

 • (2) Nhập ghi chú về lần nhập kho này nếu có

 • (3) Chọn “Thêm” để lưu thông tin nhập kho

(6) Chỉnh sửa dịch vụ: Được thực hiện trong trường hợp người dùng cần thay đổi các thông tin như tên dịch vụ, chi phí hay giá bán..

(7) Xóa dịch vụ: Khi cơ sở ngừng kinh doanh dịch vụ đó thì có thể thực hiện xóa dịch vụ ra khỏi hệ thống

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.