Skip to main content
Skip table of contents

Quản lý giá bán

Tên màn hình (Screen Name)

Giá bán

Đường dẫn (Open Link)

https://app.ciowner.com/rate-plan

Đăng nhập - Cài đặt - Giá bán - Quản lý giá bán

Tổng quan (Summary)

Quản lý toàn bộ thông tin giá bán của cơ sở lưu trú

Màn hình (Screen)

 • Giá bán cơ bản

 • Giá bán nâng cao

Trường thông tin (Fields Description)

Giá bán cơ bản

 • Chọn Loại phòng (1) và loại cấu hình (2) → hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết giá bán (3)

 • Hàng ngày: Nhập giá bán theo ngày, có thể nhập giá bán cho nhiều ngày

 • Qua đêm: Nhập giá bán qua đêm nếu có

 • Phụ thu theo giờ: Nhập giá phụ thu tính theo giờ, ví dụ khách ở quá giờ trả phòng thêm 1 giờ phụ thu thêm 20.000VND

 • Phụ thu đầu người: Nhập giá phụ thu tính theo đầu người, ví dụ phòng ở tối đa 3 người, khách ở thêm 1 người sẽ phụ thu thêm 50.000VND

Giá bán nâng cao: Bật thanh trạng thái để hiển thị cài đặt giá bán nâng cao

(1) Chọn loại phòng cần xem và điều chỉnh giá bán

(2) Điều chỉnh: Chọn để thực hiện điều chỉnh giá bán theo Giờ, theo Ngày hoặc Dài hạn

 • (1) Điều chỉnh giá bán theo Giờ: Dành cho khách lưu trú tính theo giờ

  • Nhập số giờ khách lưu trú và số tiền phòng tương ứng

  • Chọn biểu tượng :tạo_mới: để thêm số giờ cần điều chỉnh giá bán tương ứng. Ví dụ 1 giờ 50.000VNĐ, 2 giờ 80.000VNĐ

  • Chọn khoảng thời gian áp dụng giá bán trên

  • Chọn Loại phòng và mã giá áp dụng giá bán trên

  • Chọn “Cập nhật” để lưu thay đổi

 • (2) Điều chỉnh giá bán theo Ngày: dành cho khách lưu trú tính theo ngày

  • Hàng ngày: Nhập giá bán theo ngày

  • Qua đêm: Nhập số giờ bắt đầu tính theo giá qua đêm

  • Phụ thu theo giờ: Nhập số tiền phụ thu tính theo số giờ

  • Phụ thu đầu người: Nhập số tiền phụ thu trong trường hợp khách ở quá số người quy định

  • Chọn khoảng thời gian áp dụng giá bán trên

  • Chọn Loại phòng và mã giá áp dụng giá bán trên

  • Chọn “Cập nhật” để lưu thay đổi

 • (3) Điều chỉnh giá bán Dài hạn: dành cho khách lưu trú tính theo tháng

  • Theo tháng: Nhập số tiền tương ứng thời gian khách lưu trú theo số tháng

  • Chọn biểu tượng :tạo_mới: để thêm số tháng cần điều chỉnh giá bán tương ứng. Ví dụ 1 tháng 5.000.000VNĐ, 2 tháng 8.000.000VNĐ

  • Phụ thu theo ngày: Trong trường hợp khách ở quá thời gian trả phòng theo tháng, nhập số tiền phụ thu tính theo ngày

  • Phụ thu đầu người: Nhập số tiền phụ thu trong trường hợp khách ở quá số người quy định

  • Chọn khoảng thời gian áp dụng giá bán trên

  • Chọn Loại phòng và mã giá áp dụng giá bán trên

  • Chọn “Cập nhật” để lưu thay đổi

(3) Các ràng buộc: Hiển thị thông tin các ràng buộc về loại giá, nhấp vào chữ “Đóng” hoặc biểu tượng :thả: để chọn các ràng buộc muốn xem. Xem chi tiết các ràng buộc ở phần Chính sách ràng buộc

(4) Trong trường hợp các ràng buộc được bật lên,hệ thống sẽ thể hiện như hình bên dưới có nghĩa loại giá RACK sẽ đóng từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 10, khách hàng sẽ không thể đặt phòng với loại giá này trong thời gian trên

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.