Skip to main content
Skip table of contents

Quản lý loại giá

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý loại giá

Đường dẫn (Open Link)

https://app.ciowner.com/rate-plan

Đăng nhập - Cài đặt - Giá bán - Quản lý loại giá

Tổng quan (Summary)

Quản lý toàn bộ thông tin giá bán của cơ sở lưu trú

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

(1) Tìm kiếm: Người dùng có thể tìm kiếm giá bán bằng cách nhập mã giá và tên giá bán vào ô tìm kiếm

(2) Tạo mới: Chọn “Tạo mới” để thực hiện tạo mới loại giá

 • (1) Nhập mã giá cần tạo

 • (2) Nhập tên loại giá cần tạo

 • (3) Nhập thứ tự hiển thị loại giá trên các kênh bán phòng

 • (4) Bật/Tắt thanh trạng thái để chọn các bữa ăn có/không bao gồm trong giá bán

 • (5) Nhập các mô tả liên quan đến loại giá cần tạo, có thể nhập bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt

 • (6)

  • Đêm ở tối thiểu: Nhập số đêm ở tối thiểu trong trường hợp giá bán có yêu cầu khách đặt phải ở tối thiểu bao nhiêu đêm mới được giá bán này

  • Đêm ở tối đa: Nhập số đêm ở tối đa trong trường hợp giá bán có yêu cầu khách đặt phòng chỉ được ở tối đa bao nhiêu đêm mới được bán giá này

  • Đặt trước tối thiểu: Nhập số ngày cần đặt trước tối thiểu thì mới được bán giá này

  • Đặt trước tối đa: Nhập số ngày khách cần đặt trước tối đa để có giá bán này

 • (7) Chọn “Lưu” để tạo loại giá bán

(3) Chọn biểu tượng :chỉnh: để xem và chỉnh sửa thông tin giá bán

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.