Skip to main content
Skip table of contents

Quản lý tài khoản

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý tài khoản

Đường dẫn (Open Link)

https://citravel.vn

Tổng quan (Summary)

Màn hình quản lý tài khoản sau khi khách hàng đăng nhập vào hệ thống CiOwner

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

1.Quản lý tài khoản

 • Chọn Quản lý tài khoản để cập nhật các thông tin cá nhân của chủ tài khoản

 • Người dùng cần nhập các thông tin Họ, Tên, Email, Số điện thoại và chọn ngày sinh nhật

 • Ngoài ra, ở biểu tượng ảnh đại điện, người dùng có thể thực hiện chọn hình ảnh để thay đổi ảnh đại diện của tài khoản

 • Cuối cùng, chọn “Cập nhật” để thay đổi thông tin tài khoản

2.Thay đổi mật khẩu: Khi người dùng muốn thay đổi mật khẩu mới

 • Chọn “Thay đổi mật khẩu” để thực hiện

 • Nhập mật khẩu mới sau đó nhập lại mật khẩu để thay đổi

 • Sau khi chọn “Cập nhật”, hệ thống sẽ thông báo thay đổi mật khẩu thành công

3.Đặt phòng của tôi: Quản lý các thông tin liên quan đến đặt phòng và lịch sử lưu trú của người dùng

 • Chọn “Đặt phòng của tôi” để xem chi tiết thông tin các đặt phòng Sắp tới, Quá khứ hoặc các đặt phòng đã hủy

 • Chọn “Xem chi tiết” để xem toàn bộ thông tin đặt phòng

 • Ở phần “Yêu cầu đặt biệt”, người dùng có thể chọn biểu tượng :edit: để thực hiện thêm các yêu cầu đặt biệt, ngay cả khi khách hàng đã đặt phòng thành công thì vẫn có thể điều chỉnh yêu cầu đặc biệt, hệ thống quản lý tại cơ sở lưu trú sẽ tự động cập nhật thông tin yêu cầu đặt biệt của khách hàng.

 • Người dùng có thể chọn “Hủy đặt phòng” để thao tác hủy

 • Chọn “Ẩn” để ẩn bớt các thông tin đặt phòng

4.Đăng xuất: Khi người dùng cần đăng xuất thông tin tài khoản khỏi hệ thống

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.