Skip to main content
Skip table of contents

Sơ đồ phòng

Tên màn hình (Screen Name)

Sơ đồ phòng

Đường dẫn (Open Link)

https://app.ciowner.com/room-map

Tổng quan (Summary)

Tìm kiếm và quản lý thông tin chi tiết của các đặt phòng đã phát sinh trong hệ thống, hiển thị thông tin các đặt phòng dưới dạng lưới, màu sắc trực quan thuận tiện cho người sử dụng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

I. Sơ đồ phòng

(1) Tìm kiếm đặt phòng: Người dùng có thể tìm kiếm đặt phòng nhanh bằng cách nhập mã hành trình, mã xác nhận, số phòng..

(2) Chưa gán phòng: Nhấp vào ô chưa gán phòng để xem thông tin các đặt phòng sẽ đến ngày hôm nay nhưng chưa được gán số phòng

(3) Người dùng có thể chọn xem sơ đồ phòng theo nhóm Tầng hoặc nhóm theo Loại phòng

  • Nhóm theo tầng

  • Nhóm theo loại phòng

(4) Hệ thống hiển thị số lượng tổng số phòng đang ở/ đã đặt/ phòng trống/ phòng chưa dọn/ phòng giờ/ phòng ngày ngay trên màn hình sơ đồ phòng, thuận tiện cho người dùng kiểm soát

  • Kích chọn vào các tình trạng phòng để xem chi tiết

  • Xóa lọc bằng cách kích vào tình trạng phòng đó thêm 1 lần nữa để trả về toàn bộ các phòng

(5) Người dùng chọn vào biểu tượng :refresh: làm mới màn hình sơ đồ phòng

(6) Hiển thị thông tin số phòng còn trống

(7) Hiển thị thông tin số phòng đang bán theo giờ/ theo ngày và tổng số doanh thu trong ngày

(8) Thay đổi tình trạng phòng: Trên mỗi số phòng sẽ hiển thị biểu tượng phòng sạch, dơ hoặc không khả dụng

  • Sạch: Phòng sạch, có thể gán phòng cho khách ở

  • Dơ: Phòng dơ, cần dọn phòng

  • Không khả dụng: phòng không được bán, cần sửa chữa hoặc giữ phòng cho khách

II. Lịch phòng

(1) Chọn xem lịch phòng theo 1 ngày, 7 ngày hoặc 15 ngày

(2) Hệ thống hiển thị toàn bộ thông tin số phòng theo từng loai phòng, để ẩn bớt số phòng, người dùng chọn vào dấu – để thao tác ẩn hoặc chọn dấu + để hiển thị toàn bộ danh sách số phòng

(3) Hệ thống hiển thị thông tin các đặt phòng theo ngày giúp người dùng kiểm soát và quản lý thuận tiện hơn

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.