Skip to main content
Skip table of contents

Tầng

Tên màn hình (Screen Name)

Tầng

Đường dẫn (Open Link)

https://app.ciowner.com/settings

Đăng nhập - Cài đặt - Cài đặt khách sạn- Tầng

Tổng quan (Summary)

Cấu hình các tầng hiện có của cơ sở lưu trú

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

(1) Tìm kiếm: Nhập thông tin tầng cần tìm kiếm

(2) Hiển thị phòng chưa có tầng:

  • (1) Chọn “Hiển thị phòng chưa có tầng” → hệ thống sẽ hiển thị các số phòng chưa được gán tầng

  • (2) Người dùng thao tác giữ chuột để kéo số phòng muốn gán vào tầng nào đó

(3) Tạo tầng

  • Nhập các thông tin được yêu cầu như Tên tầng, mã tầng và nhập mô tả tầng nếu có

  • Bật/Tắt thanh trạng thái để hiển thị hoặc ẩn thông tin tầng này

(4) Tạo số phòng mới:

  • Nhập các thông tin được yêu cầu như Số phòng, loại phòng, số tầng

  • Bật/Tắt thanh trạng thái để hiển thị hoặc ẩn thông tin số phòng này

(5) Cập nhật tầng: Chọn để cập nhật lại các thông tin Tên tầng, mô tả hoặc bật tắt thanh trạng thái

(6) Xóa tầng: Chọn để xóa thông tin tầng

(7) Chọn số dòng hiển thị trên mỗi trang

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.