Skip to main content
Skip table of contents

Thông tin chung

Tên màn hình (Screen Name)

Thông tin chung

Đường dẫn (Open Link)

https://app.ciowner.com/settings

Đăng nhập - Cài đặt - Cài đặt khách sạn- Thông tin chung

Tổng quan (Summary)

Cấu hình các thông tin chung của cơ sở lưu trú

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

(1) Chọn Logo và sao cho cơ sở lưu trú

(2) Bật/ Tắt thanh trạng thái để Bật/Tắt hiển thị thông tin bán phòng trên các trang OTA

(3) Có thể nhập Tên cơ sở lưu trú, mô tả và thông báo của khách sạn theo 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

(4) Cài đặt các chức năng nâng cao: Chọn Bật/ Tắt để cấu hình cho cơ sở

  • Có phòng giờ: Bật/tắt tính năng này để áp dụng bán phòng theo giờ

  • Có phòng tháng: Bật/ Tắt tính năng này để áp dụng bán phòng theo tháng

  • Trả tiền tại Khách sạn: Bật/ Tắt tính năng này để cho phép/ không cho phép Khách hàng thanh toán tiền tại khách sạn khi đặt phòng

  • Cho trả góp: Bật/ Tắt tính năng này để cho phép/ không cho phép khách hàng trả góp. Điều kiện để khách hàng trả góp khi khách hàng thanh toán trên 3 triệu đồng.

(5) Chính sách post tiền phòng khi khách nhận phòng: Người dùng chọn 1 trong 3 chức năng bên dưới

  • Không post: Hệ thống sẽ không tự động post tiền phòng khi khách nhận phòng. Cho đến khi khách trả phòng, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ số tiền phòng khách ở trong thời gian lưu trú

  • Post toàn bộ: Hệ thống sẽ tự động post toàn bộ số tiền phòng trong thời gian lưu trú ngay khi khách nhận phòng

  • Post đêm đầu: Hệ thống sẽ tự động post tiền phòng đêm đầu tiên ngay khi khách nhận phòng

(6) Nhập thông tin Giờ vào, Giờ ra để cấu hình thời gian check in, check out theo quy định của cơ sở lưu trú

(7) Chọn biểu tượng :tạo_mới: để tải lên hình ảnh của khách sạn

Chọn “Lưu” để cập nhật các thông tin đã thay đổi.

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.