Skip to main content
Skip table of contents

Thông tin thanh toán

Tên màn hình (Screen Name)

Thông tin thanh toán

Đường dẫn (Open Link)

https://app.ciowner.com/settings

Đăng nhập - Cài đặt - Cài đặt khách sạn- Thông tin thanh toán

Tổng quan (Summary)

Cấu hình các thông tin thanh toán của cơ sở lưu trú

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

(1) Tìm kiếm: Nhập tìm kiếm tài khoản thanh toán theo các thông tin số tài khoản, tên tài khoản..

(2) Lọc theo ngân hàng: Lọc theo ngân hàng cần tìm kiếm tài khoản thanh toán

(3) Tạo tài khoản thanh toán:

  • Nhập các thông tin được yêu cầu như Số tài khoản, Chủ tài khoản, Ngân hàng và chi nhánh ngân hàng đó

(4) Chọn mặc định: Khi người dùng muốn chọn tài khoản thanh toán đó làm mặc định

(5) Cập nhật tài khoản thanh toán: Khi có thay đổi các thông tin trên tài khoản thanh toán

(6) Xóa tài khoản thanh toán: Khi không sử dụng tài khoản thanh toán nào đó, người dùng có thể chọn thao tác xóa tài khoản thanh toán

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.