Skip to main content
Skip table of contents

Tiện nghi

Tên màn hình (Screen Name)

Tiện nghi

Đường dẫn (Open Link)

https://app.ciowner.com/settings

Đăng nhập - Cài đặt - Cài đặt khách sạn- Tiện nghi

Tổng quan (Summary)

Cấu hình các tiện nghi của cơ sở lưu trú

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Người dùng có thể tích vào các biểu tượng thể hiện các tiện nghi mà cơ sở lưu trú có.

Ngoài các tiện ích được cấu hình mặc định sẵn trên hệ thống, người dùng có thể yêu cầu admin bổ sung thêm các tiện ích nếu cần

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.