Skip to main content
Skip table of contents

Vị trí

Tên màn hình (Screen Name)

Vị trí

Đường dẫn (Open Link)

https://app.ciowner.com/settings

Đăng nhập - Cài đặt - Cài đặt khách sạn- Vị trí

Tổng quan (Summary)

Cấu hình vị trí của cơ sở lưu trú

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Các thông tin về vị trí cần được cập nhật thông tin đầy đủ, khi cấu hình các thông tin này, hệ thống sẽ đồng bộ thông tin vị trí của cơ sở lên các trang bán phòng

  • Quốc gia

  • Tỉnh/ Thành phố

  • Quận/ Huyện

  • Phường/ Xã

  • Địa chỉ: Người dùng có thể nhập địa chỉ bằng tiếng Việt và tiếng Anh

  • Vĩ độ, Kinh độ: Khi người dùng chọn vị trí trực tiếp trên bản đồ → hệ thống sẽ tự động điền thông tin Vĩ độ, Kinh độ

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.