Skip to main content
Skip table of contents

Task Management (จัดการรายการงานภายใน)

ชื่อหน้าจอ (Screen Name)

จัดการรายการงานภายใน (Task Management )

เปิดลิ้งค์ (Open Link)

Log in – Task Management – Task Management

ภาพรวม (Summary)

หน้าจอฟังก์ชันช่วยให้สามารถสร้างงานภายในที่ต้องจัดการระหว่างแผนกโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับห้องพักหรือพื้นที่ภายในโรงแรม นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถกรองข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอและส่งออกรายงานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับงานที่บันทึกไว้ได้.

หน้าจอ (Screen)

คำอธิบายฟิลด์ (Fields Description)

1. กรองและค้นหา (Filter & Search)

 • ค้นหา/ Search: อนุญาตให้ผู้ใช้ค้นหางานที่สร้างขึ้นตามรหัส/ allow user to search created tasks by task code

ตัวกรอง/ Filter: ตามค่าเริ่มต้น กล่องตัวกรองจะว่างเปล่า & แสดงข้อมูลทั้งหมดของงานที่สร้างขึ้น ตามค่าเริ่มต้น กล่องตัวกรองจะว่างเปล่า & แสดงข้อมูลทั้งหมดของงานที่สร้างขึ้น/ By default, filters box will be empty & display all information of created tasks.

 • รายชื่อผู้สร้างงาน/ list of task creators: แสดงรูปประจำตัวของผู้สร้างงาน/ display avatar of task creators

 • แผนกรับงาน/ Task department: อนุญาตให้กรองแผนกงานตามความต้องการของผู้ใช้/ Allow user to select task department(s) by user’s need.

 • ระดับความสำคัญ/ Priority: อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกระดับความสำคัญ/ allow user to select priority level(s)

 • สร้างวันที่/ Create Date: อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกที่จะแสดงงานตามวันที่สร้างจากวันที่ถึงวันที่/ allow user to select created tasks from date to date by created date of tasks

 • วันครบกำหนดของงาน/ Due date: อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกที่จะแสดงงานตามวันครบกำหนดของงาน/ allow user to select created tasks from date to date by due date of tasks.

 • สถานะงาน/ Status: อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกที่จะแสดงสถานะของงาน/ allow user to select status(es) of created tasks.

 • ล้างตัวเลือกตัวกรอง/ Clear filter: ล้างตัวเลือกตัวกรอง/ clear all selected information in filter fields.

 • จัดเรียงงาน/ Sort: เรียงลำดับจากน้อยไปหามากตามค่าตัวกรองที่เลือกที่เกี่ยวข้อง (ค่าเริ่มต้น ผู้สร้างงาน วันครบกำหนด ลำดับความสำคัญ พื้นที่)/ sort ascending by selected filter box ( default, created by, due date, priority, area )

ตารางการจำแนกสถานะงาน/ Task Status:

 • ใหม่/ New: งานใหม่ที่สร้างขึ้นในระบบ ยังไม่ได้รับการมอบหมายให้กับบุคคลที่รับผิดชอบหรือผู้ได้รับมอบหมายยังไม่ได้ดำเนินการงาน/ new created tasks, no assignee or assignee has not been going to do task yet

 • อยู่ระหว่างดำเนินการ/ In-Progress: งานกำลังดำเนินการ (เริ่มนับ SLA*)/ tasks are being handled ( Start to count SLA).

 • ระงับ/ On-Hold: งานถูกระงับด้วยเหตุผลโดยผู้รับมอบหมาย/ tasks are being hold for a reason by assignee.

 • เสร็จสิ้น/ Done: งานเสร็จสิ้นโดยผู้รับมอบหมาย ต้องมีการตรวจสอบซ้ำโดยหัวหน้างาน/ tasks have been done by assignee, need to be double checked by supervisor.

 • เสร็จสมบูรณ์/ Completed: งานเสร็จสมบูรณ์และได้รับการตรวจสอบโดยหัวหน้างานเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพที่ต้องการ หากลูกค้าร้องของาน ​​เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะแจ้งให้ลูกค้าทราบและลูกค้ายืนยันว่าพอใจ / tasks have been done & double checked by supervisor following standard. If the task’s raised by guest, it has been informed to guest by CS with guest’s satisfied feedback.

 • ยกเลิก/ Cancel: งานถูกยกเลิกโดยผู้สร้างหรือหัวหน้างานหรือผู้จัดการ/ tasks have been cancelled by creator or supervisor/ manager.

*SLA: เวลามาตรฐานที่งานตั้งใจจะทำให้เสร็จ/ Service-Level Agreement: standard time that task is intended to be done.

ช่องข้อมูลที่แสดงในแต่ละงาน:

ชื่องานหรือบันทึกงาน/ Task name or task note: แสดงข้อมูลที่บันทึกไว้เมื่อสร้างงานสำหรับงานที่สร้างโดยผู้ใช้) แสดงรหัสงานเมื่องานถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามกระบวนการทางธุรกิจที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า/ Display task note ( if task was created by user), display task code if task was auto-generated by a process.

 • ที่ตั้ง/ Location: พื้นที่ที่ต้องทำภารกิจ/ area to do task

 • วันครบกำหนด/ Due date: วันครบกำหนดของงาน/ due date of task

 • ข้อมูลที่จำเป็น/ Information: ข้อมูลที่บันทึกไว้ในฟิลด์ข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลอื่นเมื่อมีการสร้างงาน/ General information or other information that was selected when task was created.

 • รหัสงาน/ Task code: รหัสงานจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างงาน รวมถึงรหัสประเภทงานที่สอดคล้องกับแผนกและหมายเลขงาน/ task code was auto-generated when task was created, including task type code matching with department & ordinal numbers of task

 • ลำดับความสำคัญของงาน / Task priority: แสดงลำดับความสำคัญของงานตามสีของลูกศร (สีแดง: สูง, สีเหลือง: ปานกลาง, ว่างเปล่า: ต่ำ)/ display task priority by color of the arrow ( red: high, yellow: medium, empty: low).

 • ผู้สร้างงาน / user created task

ส่งออกรายงานงาน / Task Export:

ส่งออกรายงานเกี่ยวกับงานที่สร้างขึ้นบนระบบตามข้อมูลที่เลือกในตัวกรอง สามารถส่งออกรายงานได้ 2 รูปแบบ: Excel และ PDF/ Export report of created tasks following selected information in filter boxes. Export report in two types: Excel & PDF.

สร้างงาน / Create Task:

สร้างงานใหม่ตามความต้องการที่สอดคล้องกับแผนกที่กำหนดค่าไว้ก่อนหน้านี้.

หมายเหตุ (Remarks)

านต่อไปนี้ที่สร้างขึ้นจะมีการแจ้งเตือนที่สอดคล้องกันไปยังผู้สร้าง หัวหน้างาน และบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือที่มีการติดตั้งแอปเจ้าหน้าที่/ Created tasks will push notification to creator, supervisor & assignee on PC by using Cirrus as well as mobile devices installed Staff App.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.