Skip to main content
Skip table of contents

Update Task Progress (อัพเดทความคืบหน้าของงาน)

ชื่อหน้าจอ (Screen Name)

อัปเดตความคืบหน้าของงาน ( Update Task Progress )

เปิดลิ้งค์ (Open Link)

Log in – Task Management – Task Management - เลือกงานที่สร้างขึ้น - หน้าจอ Task detail

ภาพรวม (Summary)

การอัพเดตความคืบหน้าของงานจะกระทำโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน หรือ ผู้จัดการที่ดูแลงาน หรือผู้สร้างงานเอง ขึ้นอยู่กับสถานะและความเป็นจริงของงาน การเปลี่ยนตารางการทำงานสามารถทำได้บนอุปกรณ์พกพาที่ติดตั้งแอปพนักงาน หรือบนคอมพิวเตอร์ของผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้สร้างงาน.

หน้าจอ (Screen)

คำอธิบายฟิลด์ ( Fields Description)

 • New → On-progress: ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานจะเริ่มทำงาน สามารถทำได้บนโมดูล Task Management หรือบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ติดตั้ง Staff App ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน


* SLA ( นาที/ Minute ): วลาโดยประมาณในการทำงานให้แล้วเสร็จตามมาตรฐานโรงแรม (มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับแต่ละงานที่เกี่ยวข้อง, เมื่อสร้างงานผู้ใช้จะป้อนเวลาที่ถูกต้องตามระเบียบ)
* เวลาเริ่มต้น/ Start time: คำนวณเมื่อ ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานจะเริ่มเปลี่ยนสถานะงานจาก NEW เป็น IN-PROGRESS

 • หยุดชั่วคราว/ On-Hold: งานถูกเลื่อนออกไปด้วยเหตุผลบางประการโดยบุคคลที่มอบหมายให้ปฏิบัติงาน ตัวจับเวลาการดำเนินการจะถูกหยุดชั่วคราวเมื่องานเริ่มสลับเป็นสถานะเปิด -พัก & จะยังคงนับต่อไปเมื่อสถานะของงาน ถูกเปลี่ยนกลับเป็นอยู่ระหว่างดำเนินการ

 • เสร็จสิ้น/ Done: งานเสร็จสมบูรณ์โดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย และจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอีกครั้งโดยผู้ควบคุมดูแล ตัวจับเวลาการดำเนินการจะหยุดและบันทึกเวลาสิ้นสุด.

 • เสร็จสมบูรณ์/ Completed: งานเสร็จสมบูรณ์และได้รับการตรวจสอบจากหัวหน้างานเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพที่ต้องการ.

 • ยกเลิก/ Cancel: งานถูกยกเลิกโดยผู้สร้างงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการและควบคุมการมอบหมายงาน ด้วยเหตุผลบางประการ.
  * หมายเหตุ:
  - สถานะเสร็จสมบูรณ์และยกเลิกสามารถทำได้โดยผู้สร้างงานหรือบุคคลที่มีสิทธิ์ในการจัดการและควบคุมงานเท่านั้น
  - เมื่อเปลี่ยนสถานะการทำงาน ผู้ปฏิบัติงาน หรือหัวหน้างานสามารถอัพโหลดรูปภาพในส่วนไฟล์แนบเพื่ออัพเดตสถานะการทำงานจริง ณ เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง.

 • เอกสารแนบ/ Attachment: ผู้ใช้สามารถอัพโหลดรูปภาพเกี่ยวกับงานเพื่ออธิบายสถานะงานได้อย่างถูกต้องหรืออัปเดตสถานะงานได้.

 • ป้อนข้อมูลเข้า/ Input: ตำแหน่งที่ผู้ใช้อัปโหลดภาพ

 • ประวัติ/ History: แสดงการเปลี่ยนแปลงของงานตั้งแต่เวลาสร้างจนถึงปัจจุบัน.

หมายเหตุ (Remarks)

การเปลี่ยนแปลงสถานะงานที่สร้างในเทมเพลตงานจะมีลักษณะเหมือนกัน & งานจะได้รับการอัปเดตในคอลัมน์สถานะที่เกี่ยวข้องบนหน้าจอหลักของโมดูลการจัดการงาน สิทธิ์ในการเปลี่ยนสถานะของชิ้นส่วนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเป็นจริง ฝ่ายบริหารสามารถร้องขอให้ฝ่ายไอทีกระจายอำนาจให้กับพนักงานในแผนกด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุดได้ตามความต้องการ.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.