Skip to main content
Skip table of contents

Account

Tên màn hình (Screen Name)

Account

Đường dẫn (Open Link)

Log in - MICE - Master Data - Account

Tổng quan (Summary)

Tạo thông tin tài khoản khách hàng

Màn hình (Screen)

image-20231224-074305.png

Trường thông tin (Fields Description)

Các trường thông tin cụ thể bao gồm:

 • Code: Mã phân loại

 • Name: Tên phân loại

 • Industry: Thị trường

 • Hotel types: Phân loại khách sạn

 • SIC: Sale in charge

 • Profile: Profile khách Company/ Travel Agent/ Khách Lẻ (link từ phân hệ Front Office)

 • Tax number: Mã số thuế

 • Other Infor: Thông tin khác

image-20231224-074533.png
 • Name: Tên phân loại (bắt buộc)

 • Phone: Số điện thoại khách (bắt buộc)

 • Email: Email liên hệ khách (bắt buộc)

 • Edit: Chỉnh sửa thông tin đã setup

image-20231224-074444.png

Lưu ý (Remarks)

Các phần có dấu (*) là bắt buộc phải có thông tin

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.