Skip to main content
Skip table of contents

Account Receivable (Quản lý công nợ và thẻ tín dụng)

Tên màn hình (Screen Name)

Tài khoản công nợ (Account Receivable)

Đường dẫn (Open Link)

Applications → Account Receivable

https://app.product.cloudhms.io/pms-accounts-receivable/accounts-receivable

Tổng quan (Summary)

Tạo mới, chỉnh sửa tài khoản công nợ, kết nối hồ sơ khách, công ty, đại lý du lịch lữ hành và kích hoạt cơ sở để có thể áp dụng tài khoản công nợ, cài đặt giới hạn mức nợ và thời gian thanh toán nợ.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Property: Chọn cơ sở

 • Create: Nút tạo mới

 • AR No: Mã tài khoản công nợ

 • Search (AR No): Tìm kiếm theo mã tài khoản công nợ

 • AR Account Name: Tên tài khoản công nợ

 • Search (AR Account Name): Tìm kiếm theo tên tài khoản công nợ

 • Account Type: Loại tài khoản

 • Profile: Kết nối tài khoản công nợ tới một hoăc nhiều hồ sơ khách.

 • No Of Properties: Số cơ sở được kích hoạt có thể áp dụng tài khoản công nợ

 • Status (Active / Inactive): Trạng thái (hoạt động, không hoạt động)

 • Search (Status): Tìm kiếm theo trạng thái

(1) Màn hình tạo mới: (Create)

(2) Màn hình chỉnh sửa: (Action → Pen)

(2.1) ACCOUNT INFORMATION:

 • Account: Mã tài khoản công nợ

 • Name: Tên tài khoản công nợ

 • Account Type: Loại tài khoản

 • Profile: Hồ sơ khách, công ty, đại lý du lịch

 • Phone: Số điện thoại của tài khoản

 • Email: Địa chỉ email của tài khoản

 • Tax Number: Mã số thuế của tài khoản

 • Address: Địa chỉ của tài khoản

 • Country: Chọn từ danh mục quốc gia

 • City: Nhập tên thành phố

 • Tax Number: Nhập mã số thuế

 • Cancel: Hủy tạo mới / chỉnh sửa

 • Submit: Lưu tạo mới /chỉnh sửa

(2.2) PROPERTY MAPPING:

ACCOUNT INFORMATION: thông tin tài khoản công nợ

 • Property: Cơ sở

 • Filter: Lọc theo mã cơ sở

 • Status (Active, Inactive): Lọc theo trạng thái (Hoạt động, không hoạt động)

 • All (error) (Inactive all): Chuyển sang trạng thái không hoạt động tất cả

 • All (v) (Active all): Chuyển sang trạng thái hoạt động tất cả

PROPERTY MAPPING: kích hoạt cơ sở áp dụng tài khoản công nợ

 • Credit limit: giới hạn mức nợ

 • Amount limit: hạn mức số nợ

 • DueDate: hạn mức thời hạn thanh toán nợ

Lưu ý (Remarks)

Truy cập không cần đăng nhập mã thâu ngân, có thể dành riêng cho HO / Admin users truy cập

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.