Skip to main content
Skip table of contents

Activity type (Loại hoạt động)

Tên màn hình (Screen Name)

Activity type (Loại hoạt động)

Đường dẫn (Open Link)

Login – Maintenance Plan – Configuration – Activity type

Tổng quan (Summary)

Thực hiện cấu hình các loại hoạt động cho công việc bảo trì

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • #: Số thứ tự

  • Code/ Mã: Mã quy định của cơ sở

  • Name: Tên loại hoạt động cho công việc bảo trì

  • Action: Nút chức năng chỉnh sửa, xóa và xem lại lịch sử tạo loại hoạt động

Create Activity type

Chọn vào biểu tượng “v” để thực hiện tạo nhiều cơ sở cùng 1 lúc bằng cách điền thông tin vào mẫu có sẵn sau đó nhập vào hệ thống.

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.