Skip to main content
Skip table of contents

Đăng nhập

Tên màn hình (Screen Name)

Đăng nhập tài khoản

Đường dẫn (Open Link)

booking.cihms.com

Tổng quan (Summary)

Trang đăng nhập dành cho User đã có tạo Tài khoản và đăng ký sử dụng hệ thống Booking Portal để đặt phòng khách sạn.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

(1) Nhập thông tin Tên tổ chức để thực hiện đăng nhập, sau đó chọn “Continue” để xác nhận tên tổ chức

→ Chọn “Đăng nhập” để chuyển sang màn hình đăng nhập vào hệ thống

  • Username or email address: nhập tên tài khoản (thường là địa chỉ email)

  • Password: nhập mật khẩu đã được tạo bởi tài khoản email.

  • Forgot password: nhấn chọn để màn hình chuyển sang phần nhập địa chỉ email để hệ thống gửi lại mật khẩu mới (email trùng với User đăng nhập)

(2) Lựa chọn ngôn ngữ: Nhấp vào để chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị phù hợp với người dùng

Lưu ý

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.