Skip to main content
Skip table of contents

Approval groups (Các nhóm phê duyệt)

Tên màn hình (Screen Name)

Approval groups (Các nhóm phê duyệt)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Approval Reports – Configurations – Approval groups

Tổng quan (Summary)

Cấu hình cho các nhóm chức danh đã được phân quyền phê duyệt báo cáo.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Tạo nhóm phê duyệt/New Group

  • Thứ tự nhóm phê duyệt/#

  • Tên nhóm phê duyệt/Name

  • Mô tả nhóm phê duyệt/Description

  • Thông tin tài khoản người phê duyệt/Approvers

  • Chức năng/Action: Chọn các nút chức năng để chỉnh sửa hoặc xóa các nhóm phê duyệt

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.