Skip to main content
Skip table of contents

Assign Meal Key Card/Cắt thẻ bữa ăn cho khách

Tên màn hình (Screen Name)

Assign Meal Key Card/Cắt thẻ bữa ăn cho khách

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Bữa ăn/ Gói (Meal/ Package) – Nhấn “Assign Meal Key Card

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép gán Card ID vào khách trong đặt phòng ( dùng chính thẻ phòng của khách đó )

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Tìm kiếm

  • Find Reservation By: hỗ trợ tìm kiếm đặt phòng theo ngày đến hoặc theo trạng thái khách đang ở

  • Arrival Date: mặc định là business date, cho phép chọn một ngày

  • Search by: cho phép nhập mã hành trình hoặc mã đặt phòng hoặc số phòng để chọn một hoặc nhiều đặt phòng và tiến hành gán thẻ cho khách

[Result] – Kết quả tìm kiếm

  • Hiển thị danh sách khách ở theo những phòng đã chọn. Ví dụ phòng 2009 chỉ có 1 khách Vu Ngo Thanh Binh, phòng 2104 có 2 khách N Kenneally Anton và khách chưa cập nhật thông tin

  • Focus vào text box từng khách sau đó tap thẻ vào đầu đọc để ghi card id vào từng khách

[Buttons] – Nút chức năng

  • Sau khi đã tap thẻ nhập đủ card id cho từng khách thì nút “Start to grant” sẽ được enable lại → nhấn chọn để lưu card id vào profile của các khách đã chọn

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.