Skip to main content
Skip table of contents

Đặt xe (Plan)

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý yêu cầu đặt xe (Plan)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Transportation – Plan

Tổng quan (Summary)

Màn hình tìm kiếm, tra cứu và quản lý các yêu cầu đặt xe theo từng ngày cụ thể trong tương lai. Nhân viên có thể lên kế hoạch và sắp xếp những yêu cầu có thời gian đón đưa tương ứng với nhau sau đó phân công nhiệm vụ cho từng tài xế

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

 • Chọn ngày trong tương lai cần xem các yêu cầu đặt xe

 • Nhập Mã nhiệm vụ/Task Code hoặc Tên khách/Guest Name để tìm kiếm

 • Tình trạng/Status: Chọn tình trạng của yêu cầu đặt xe

 • Loại yêu cầu/Transport Type: Chọn loại yêu cầu muốn tìm kiếm, bao gồm

  • Đón/Pick up

  • Tiễn/Drop off

  • Cả 2/All

[Result] – Kết quả tìm kiếm

Hiển thị danh sách các yêu cầu đặt xe chia theo: Các yêu cầu chưa được phân công cho tài xế (Unassigned) và chi tiết các yêu cầu nhóm theo từng tài xế

 • Pick up: Nhiệm vụ đón

 • Drop off: Nhiệm vụ tiễn

 • Task Code/Mã số của nhiệm vụ

 • Tên khách/Guest Name

 • Thời gian đón/Pickup time

 • Địa điểm đón khách/Pickup Location. Với loại nhiệm vụ là “Pick up” thì địa điểm đón là sân bay hoặc bến tàu/bến xe, ngược lại nếu là nhiệm vụ “Tiễn” thì địa điểm đón là khách sạn

 • Số lượng khách/Pax

 • Loại xe sử dụng

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của nhiệm vụ, thể hiện bằng màu sắc, bao gồm:

  • New: Nhiệm vụ mới

  • In Progress: Đang thực hiện

  • Hold On: Tạm giữ

  • Done: Đã thực hiện

  • Complete: Hoàn thành

  • Cancel: Hủy

Phân công/thay đổi tài xế cho nhiệm vụ

o Tại dòng yêu cầu đặt xe cần phân công hoặc thay đổi tài xế nhấn

o Chọn drop down list sau mỗi task trên màn hình

→ Yêu cầu đặt xe sẽ được chuyển thành nhiệm vụ của tài xế

 • Assign nhanh loại xe cho từng yêu cầu đặt xe.

Màn hình cho phép chọn loại phương tiện phù hợp với từng nhiệm vụ, chỉnh sửa phương tiện, chọn lại hoặc xóa mà không cần vào chi tiết từng task.

Chọn drop down list phương tiện sau mỗi task trên màn hình.

 • Màn hình hiển thị danh sách loại phương tiện, chọn loại phương tiện sau đó chọn loại xe thuộc loại phương tiện cho nhiệm vụ.

o Tương ứng với từng loại phương tiện như 4 chỗ, 7 chỗ sẽ kèm theo danh sách xe theo biển số xe để chọn lựa.

 • Thông tin yêu cầu đặt xe.

Click chuột vào nhiệm vụ bất kỳ trên màn hình

Cập nhật thông tin và chọn “Save” để lưu lại thông tin chỉnh sửa.

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.