Skip to main content
Skip table of contents

Auto Invoice (Tạo hóa đơn tự động)

Tên màn hình (Screen Name)

Auto Invoice (Tạo hóa đơn tự động)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – E-Invoice - Auto Invoice

Log in –PMS E-Invoice - Auto Invoice

Tổng quan (Summary)

Hệ thống thể hiện tất cả booking chưa được xuất hóa đơn theo từng folio và cho phép người dùng chọn 1 hoặc nhiều folio để xuất hóa đơn

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Điều kiện mặc định để tạo Auto Invoice]

Danh sách các folio của các booking đã check-out của current bizdate đuợc link với profile Company/ Travel Agent đã bật auto-invoice

  • Bât cờ auto-invoice ở Company/Travel Agent profile(s): Vào phần profile sau đó chọn Edit để thao tác bật tính năng Auto Invoice

  • Các profile sau khi đã được bật tính năng Auto Invoice sẽ hiển thị tại màn hình chi tiết Profile

[Các bước thực hiện Auto Invoice]

Bước 1: Select Booking

  • Chọn 1 hoặc nhiều Company/ Travel Agent đã đuợc bật cờ auto-invoice để tìm kiếm các folio hoặc có thể tìm kiếm folio theo ngày check out

  • Chọn 1 hoặc nhiều folio, hoặc tích vào ô đầu tiên để chọn tất cả folio (của 1 trang) sau đó chọn “Next” để thực hiện xuất hoá đơn

Bước 2: Generate Invoices

  • Bấm “Start Progress” để tiến hành tạo hoá đơn cho toàn bộ folios đã chọn

  • Mỗi folio sẽ xuất thành 1 hoá đơn, thông tin mã số thuế sẽ lấy theo thông tin của Company/ Travel Agent profile đã được link với folio, invoice date là ngày Business Date, tên khách hiển thị trên hóa đơn sẽ mặc định là dấu chấm

  • Sau khi xuất hoá đơn thành công sẽ hiển thị Invoice No bên cạnh Progress Bar

  • Nếu xuất hoá đơn gặp lỗi sẽ hiển thị Error Message tại Folio bị lỗi

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.