Skip to main content
Skip table of contents

Bảng điều khiển bộ phận dọn phòng (Housekeeping Dashboard)

Tên màn hình (Screen Name)

Bảng thông báo (Dashboard)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Housekeeping – Dashboard

Tổng quan (Summary)

Bảng thông báo thống kê nhanh các thông tin liên quan đến bộ phận buồng phòng tại ngày hiện hành

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Room Statistic] – Thống kê tình trạng phòng

Đồng bộ phòng/Sync room: Nhấn để đồng bộ các tình trạng phòng

Thống kê theo các chỉ tiêu:

  • Total Dirty: Tổng số phòng bẩn

  • Total Inspected: Tổng số phòng đã kiểm tra

  • Total Clean: Tổng số phòng sạch

  • Total Pickup: Tổng số phòng dọn sơ

  • Total Out Of Order: Tổng số phòng khóa

  • Total Out Of Service: Tổng số phòng tạm khóa

  • Total Room: Tổng số phòng của khách sạn/resort

  • Total Vacant: Tổng số phòng đang trống

  • Total Occupied: Tổng số phòng đang có khách

  • Các trạng thái của phòng/Housekeeping Status: (DO, OD, VD,….)

[List VIP guest] – Danh sách khách VIP đang lưu trú

Danh sách các khách VIP đang lưu trú tại khách sạn/resort

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.