Skip to main content
Skip table of contents

Bảng điều khiển (Control Panel)

Tên màn hình (Screen Name)

Bảng điều khiển (Control Panel)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Control Panel

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị thông tin số lượng phòng, quỹ phòng được bán theo ngày và số lượng phòng vật lý sẵn bán

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Filter by: Có thể chọn xem thông tin theo Khách sạn hoặc Villa

 • Total Physical Rooms: Tổng số phòng vật lý của khách sạn, bao gồm các loại phòng của cả Villa và Hotel

  • Out Of Order: Tổng số phòng khóa không thể bán của ngày hiện hành

  • Capacity (Villa) (%)/Định mức: Tổng số Villa được phép bán là tối đa bao nhiêu % (dựa theo quy định)

  • Capacity (Hotel) (%)/Định mức: Tổng số Hotel được phép bán là tối đa bao nhiêu % (dựa theo quy định)

 • Inventory Rooms: Quỹ phòng bán của khách sạn/Villa

  • Sell Limits: Giới hạn số phòng được phép bán của khách sạn/Villa

  • Deducted Non Pickup: Tổng số lượng phòng của đoàn đã chắc chắn trừ phòng từ quỹ phòng của khách sạn/Villa nhưng chưa tạo đặt phòng trên hệ thống.

  • Deducted Pickup: Số lượng phòng đã được trừ từ quỹ phòng và đã được tạo đặt phòng trên hệ thống

 • Total Deducted: Tổng số phòng đã được trừ quỹ phòng

  • Non Deducted Not Pickup: Tổng số lượng phòng của đoàn chưa chắc chắn trừ phòng từ quỹ phòng của khách sạn/Villa

  • Non Deducted Pickup: Tổng số phòng chưa trừ quỹ phòng và chưa lấy phòng của khách sạn/Villa

  • Total Non Deducted: Tổng số phòng chưa được trừ từ quỹ phòng của khách sạn/Villa

  • Out Of Service: Phòng tạm khóa để bổ sung thêm vật dụng còn thiếu trong phòng, có thể sử dụng đặt phòng cho khách

 • Available Physical Rooms: Tổng số phòng vật lý của khách sạn/Villa sẵn sàng để bán

  • Max Availability: Số phòng vật lý có sẵn để bán tối đa

  • Min Availability: Số phòng vật lý có sẵn để bán tối thiểu

  • Max Occupancy (%): Công suất phòng được phép bán tối đa là bao nhiêu %

  • Min Occupancy (%): Công suất phòng được phép bán tối thiểu là bao nhiêu %

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.