Skip to main content
Skip table of contents

Báo cáo phân công công việc (Report)

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo phân công công việc (Report)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Housekeeping – Report – Task Assignment

Tổng quan (Summary)

Màn hình thể hiện báo cáo chi tiết tổng số công việc phân công cho nhân viên theo ca và chi tiết tình trạng phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Các trường thông tin tìm kiếm

 • Ngày/Date: Chọn ngày cần xem báo cáo phân công công việc

 • Ca/Shift: Chọn ca cần xem báo cáo phân công công việc

Màn hình trả kết quả

 • Nhân viên được phân công/ Assignee

 • Tổng số công việc/ Total task

 • Số công việc hoàn tất/ Complete

 • Tải báo cáo theo định dạng PDF hoặc Excel của từng nhân viên/ Download

 • Tải báo cáo theo định dạng PFD hoặc Excel của tất cả nhân viên/ Download All

Màn hình xem trước báo cáo

 • Số thứ tự/#

 • Số phòng/Room No

 • Loại phòng/Room Type

 • Trạng thái của công việc/Task Status

 • Tình trạng phòng theo ghi nhận của bộ phận Buồng Phòng/HK Status

 • Tình trạng phòng theo ghi nhận của bộ phận Lễ Tân/FO Status

 • Trạng thái trước đó của phòng/Previous Room Status

 • Trạng thái hiện tại của phòng/Current Room Status

 • Trạng thái đặt phòng/Reservation Status

 • Quốc tịch/Nationality

 • Tên khách/Name

 • Cấp độ VIP/VIP

 • Ngày khách đến/Arrival Date

 • Ngày khách đi/Departure Date

 • Yêu cầu đặc biệt/ Special Request

 • Ghi chú/ Note

 • Thời gian bắt đầu thực hiện công việc/ In Time

 • Thời gian kết thúc công việc/ Out Time

 • Thời lượng hoàn thành công việc/ Duration

 • Nhân viên được phân công công việc/ Assignee

 • Cài đặt hiển thông thông tin màn hình xem trước báo cáo/ Preference Report (người dùng tùy chọn hiển thị các thông tin mong muốn hiển thị trên màn hình xem trước báo cáo bằng cách tắt mở các cột thông tin tương ứng).

Lưu ý (Remarks)

Nội dung hiển thị báo cáo trên mẫu file PDF & Excel tương tự như màn hình xem trước báo cáo (tùy theo lựa chọn các hiển thị trên báo cáo của người dùng ở phần cài đặt hiển thị)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.