Skip to main content
Skip table of contents

Benefit

Tên màn hình (Screen Name)

Quyền lợi hội viên (Benefit)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Loyalty – Benefit

Tổng quan (Summary)

Bảng thông báo quyền lợi hội viên

Màn hình (Screen)

image-20231223-111811.png

Trường thông tin (Fields Description)

Màn hình hiển thị thông tin các quyền lợi của hội viên

 • Code/ Mã số

 • Benefit name/ Tên quyền lợi

 • Discount/ Phần trăm giảm giá

 • Policy/ Chính sách áp dụng

 • Description/ Mô tả chi tiết

 • Status/ Trạng thái

 • Action/ Xem chi tiết quyền lợi

[Create new] – Tạo mới một quyền lợi hội viên

image-20240102-070654.png

Để tạo mới một quyền lợi cho hội viên, người dùng cần điền đầy đủ các trường thông tin bao gồm:

 • Code/ Mã hội viên

 • Benefit name/ Tên quyền lợi

 • Discount type/ Loại giảm giá

 • Discount value/ Gía trị chiết khấu

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.