Skip to main content
Skip table of contents

BI Reports (Quản lý báo cáo BI)

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý báo cáo (BI Reports)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports

Tổng quan (Summary)

Danh sách các báo cáo liên quan đến Tài chính và Đặt phòng. Cho phép chọn xem và kết xuất các báo cáo ra dưới dạng Excel

Trường thông tin (Fields Description)

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.